باتوم کوهنوردی کلیپسی بلک دیاموند

۴۶۰,۰۰۰ تومان

ﻋﺼﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺗﻮم ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺟﺰو ﺗﺠﻬﯿﺰات حمایتی و ﮐﻤﮑﯽ در کوهنوردی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻋﺼﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,
بستن
مقایسه